ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurularına İlişkin İlan Yayınlanmıştır.

İlan metni aşağıdaki gibidir.

-İLAN-

Bilindiği üzere 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Adalet Bakanlığı
Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olan adayların 16/04/2018-22/05/2018 tarihleri arasında
uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları alınmış olup, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma
Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde belirtilen sicile kayıt şartlarını taşıyanlar, uzlaştırmacı
siciline ve listelerine yerleştirilmişlerdir.
Öte yandan sınavda başarılı olan bir kısım adaylar, belirtilen tarih aralığında
uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusunda bulunmamış, söz konusu tarih aralığında
başvurusunu yapan bazı adayların da müracaatları belge eksikliği nedeniyle reddedilmiştir.
Bu çerçevede; 11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Adalet Bakanlığı
Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olan ancak daha öncesinde sicile kayıt başvurusunda
bulunmamış ve sicile kayıt başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları belge
eksikliği nedeniyle reddedilmiş olan adayların 04/01/2019-31/01/2019 tarihleri arasında
sicile kayıt başvuruları alınacaktır. (Uzlaştırmacı sicil başvuru kılavuzuna;
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf
linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.)
Sicile kayıt; adayın Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda başvurması ve şartları
taşıdığının anlaşılması halinde yapılacaktır.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, “Uzlaştırmacı siciline kayıt olma
şartları” kenar başlıklı 48 inci maddesinde;
“(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak
suretiyle yapılır.
(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne
ilişkin belgenin onaylı örneği,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı
örneği,
eklenir.
(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış
olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak
yasaklanmamış olmak,
gerekir.
(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl
mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm
bulunmamalıdır.
(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde
eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları
taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru
sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.
(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki
ay içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.
(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal
ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde
meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına
bildirmek zorundadır.
(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak
şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.”
Hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, uzlaştırmacı siciline
kayıt olma şartlarını düzenleyen 48 inci maddesindeki şartları taşıyan,
11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı
Sınavında başarılı olan ancak daha öncesinde sicile kayıt başvurusunda bulunmamış ve
sicile kayıt başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları belge eksikliği
nedeniyle reddedilmiş olan, Uzlaştırmacı Siciline kayıt olmak isteyen ilgililerin; e-devlet
şifresi, e-imza veya mobil imza ile http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden Uzlaştırmacı
Portal’a giriş yaparak;
– Sicil başvuru formu butonunu seçmek,
– Portal’da istenilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak doldurmak,
– Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemek, (ÖNEMLİ
NOT:Uzlaştırmacı Portal üzerinden yapılacak sicil kayıt başvurularında; sisteme
yüklenecek fotoğraf, ilgilinin adına düzenlenecek “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı”nda ve
şahsi sicil dosyasında kullanılacağından, burada yer alan fotoğrafın; son 6 (altı) ay
içerisinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık
olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz resmin yüksekliği: 1024px,
genişliği: 768px olmalıdır. Fotoğrafa ilişkin ayrıntılı bilgiler Uzlaştırmacı Sicil
Başvuru Kılavuzunda detaylı bir şekilde anlatılmıştır
http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/destek/uzlastirmaci_sicil_basvuru_kilavuzu.pdf.)
Suretiyle Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki başvuru
kabul edilmeyecektir.
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu esnasında;
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak isteyen adayların;
– “Dosya almak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri,
– Uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri 3 farklı ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığını seçmeleri,
Zorunludur.
NOT: Adaylar belirlemiş oldukları tercihlerinden biri olan ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı listesine kaydedilecek olup, mümkün olduğunca ilk tercih yerlerinde
görevlendirileceklerdir.
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline
kayıt olmak isteyen adayların ise;
“Dosya almak istemiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Bu kişiler,
şartları taşımaları hâlinde yalnızca uzlaştırmacı siciline kaydedilecek; ancak herhangi bir ağır
ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde yer almayacaklardır.
Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıyan ve sicile kayıtları yapılan uzlaştırmacılara
uzlaştırmacı kimlik kartı verilecektir. Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurusu sırasında her
adayın “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” için Türkiye Vakıflar Bankası Adalet Bakanlığı
Şubesi Ceza İşleri Genel Müdürlüğü hesap ismi ile TR
210001500158007307024890No’lu hesabına 10.00 TL (On Türk Lirası) yatırması
gerekmektedir. Ücret yatırılırken açıklama kısmında; adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
numarası, adı ve soyadı ile iletişim numarasının belirtilmesi zorunludur. Dekontun
UzlaştırmacıPortalı’na yüklenmesine ya da Daire Başkanlığına gönderilmesine gerek
bulunmamaktadır. Sicile kayıtları yapılanlara uzlaştırmacı kimlik kartı, uzlaştırmacı
belgesiyle birlikte teslim edilecektir.
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma
Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre 01/02/2019-31/03/2019 tarihleri
arasında değerlendirilecektir.
DUYURULUR
EK – UZLAŞTIRMACI SİCİL BAŞVURU KILAVUZU
1- Uzlaştırmacı Portala http://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/ adresinden E- İmza, E – Devlet
Şifresi ve Mobil İmza kullanılarak giriş yapılmaktadır.
2- Uzlaştırmacı Portal Google Chrome tarafından desteklendiğinden portala giriş
yapılırken tarayıcı olarak Google Chrome kullanılması gerekmektedir.
1. Adım, “Sicil Başvuru Formu” Butonunu Tıklayarak İlgili Sekmeleri Doldurmak
2. Adım, “Resim Yükleme”

Sisteme yüklenecek resimler son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf
olmalıdır. Fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık
olarak çekilmiş olması gerekmektedir.
Yükleyeceğiniz resmin yüksekliği :1024px, genişliği 768px olmalıdır. Aşağıdaki ekran
görüntüsünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Paint’te ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra “Fotoğrafı Kaydet” butonu ile bir
sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
3. Adım, “Adres ve İletişim Bilgileri Güncelleme”
Adres Tipinde “Ev (Yurt içi ) Adresi” ve “İş Adresi” ayrı ayrı sunulmuş olup, ikisini
de sırayla seçip düzenleyebilirsiniz.
İlgili düzenlemeler yapıldıktan sonra “Devam Et” butonu ile bir sonraki adıma
geçebilirsiniz.
4. Adım, “Dosya Alma Durumu” ve “Tercihler”
Başvuru aşamasında “Dosya Almak İstemiyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar
portal üzerinden dosya alamayacaklardır.
Uzlaştırmacı olarak görev yapıp, dosya almak isteyen adaylar “Dosya Almak
İstiyorum” seçeneğini seçmeli ve üç adet Ağır Ceza Merkezini Seçmelidir.
Daha sonra dosya almak istemeyen adaylar portal üzerinden kendilerine pasif
konuma getirebileceklerdir.
5. Adım, “Başvuru Özeti” ve “Tamamlama”
Son olarak bilgilerin doğruluğunu kabul ettikten sonra aşağıdaki uyarıyı almanız halinde
başvurunuz başarıyla tamamlanmış olacaktır.

Yorum yapabilmek için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. Giriş